Diakoniplan for Gjerpen menighet


Her kan du lese Gjerpen sin diakoniplan fra 2016.

Planen er under revidering og skal oppdateres av Diakoniutvalget våren 2021.

 

DIAKONIPLAN
for Gjerpen menighet
2016

 

Plan for diakoniarbeidet i Gjerpen menighet
Oppgavene er i henhold til menighetens strategi- og utviklingsplan med tillegg av andre aktiviteter, tilordnet i de fire satsingsområdene i «Plan for diakoni i Den norske kirke». Det er i hovedsak lagt vekt på å bygge den lokale planen rundt tiltak som allerede er i gang.
I «Plan for diakoni i Den norske kirke» pekes det på fire arbeidsområder som menighetene bør ha ekstra oppmerksomhet på:
• Nestekjærlighet
• Inkluderende fellesskap
• Vern om skaperverket
• Kamp for rettferdighet

NESTEKJÆRLIGHET
«Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet.
Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottakeren, men ivaretar den andres verdighet. Gjenkjennelsen, «Det kunne vært meg», er viktig- likeså gjensidigheten.»
Målsetting:
 1. Den lokale menighet har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer.
2. Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet
 (Plan for diakoni i Den norske kirke, 2008)

Tiltak; Sjelesorg og samtaler
Målsetting: Gi tilbud om hjelp og støtte til mennesker i vanskelige livssituasjoner.
Hvordan: Det informeres i kunngjøringene på gudstjenester og via projektoren, og det informeres om tilbudet der det er naturlig. Det henges opp informasjon om tilbudet i våpenhuset i kirka, og det omtales i menighetsbladet.
Samarbeid med: Frivillige i menigheten
Ansvar: Prestene/ Diakoniutvalget/ frivillige

Tiltak: Allehelgen-markering
Målsetting: Tilby fellesskap og omsorg til dem i Gjerpen menighet som har mistet en av sine nærmeste det siste året.
Hvordan: Invitere til gratis konsert fredag kveld i kirka og Allehelgens- gudstjeneste søndag med påfølgende åpen kirke.
Gjennomføring: Brev med invitasjon til pårørende til alle gravlagte det siste året, som har bodd i Gjerpen og vært medlem av DNK.
Dersom det blir arrangert sorggrupper i nær framtid, legges det ved en invitasjon til å bli med i en av disse. (Se eget punkt om sorggrupper)
Ansvar: Prestene og organisten


Tiltak; Forbønn
Målsetting: Vise omsorg ved å be om velsignelse over menigheten og be for mennesker i nød. Gi mot og trøst.
Inkludere mennesker, som av forskjellige grunner ikke kan delta i menighetens liv for øvrig, til å være med i et meningsfullt og viktig menighetsarbeid.
Gjennomføring: Kontinuerlig hjemme, i gudstjenestene, bibelgrupper osv.
Hvordan: Informere gjennom skriv, besøkstjeneste, kunngjøringer, menighetsbladet osv til å delta i bønnetjenesten og også invitere til å melde bønneemner. Det lages en folder med bønneemner for hver dag, med oppfordring til å delta i bønnetjenesten.
Ansvar: Stab, Diakoniutvalg

Tiltak: Besøkstjeneste

Målsetting: Være medvandrere og til stede for mennesker der de er i sine liv

Gjennomføring: Kontinuerlig

Hvordan: Informere om tjenesten i menighetsbladet med oppfordring til å ta kontakt enten en ønsker besøk eller ønsker å bli en besøker.

Blomsterbuda/ prestene deler ut skriv om dette.

Samarbeid med Hjemmetjenesten og frivillige

Ansvar: Prestene/ diakoniutvalget

 

Tiltak: Instituasjonsbesøk

Målsetting: Å bringe kirken til dem som bor på Gjerpen sykehjem og ikke selv kan komme til kirken

Gjennomføring: Annenhver tirsdag

Hvordan: Andakt ved en av prestene (eller en frivillig) og organisten

Være tilgjengelig for samtale med dem som ønsker det.

Samarbeide med ledelsen og de ansatte på sykehjemmet.

         Ansvar: Prestene

 

Tiltak: Sorggrupper

Målsetting: Å ha et tilbud til de som ønsker å delta i en samtalegruppe. I vårt område informeres det om de gruppene som er fellestiltak mellom menighetene i Skien og Porsgrunn med oppfordring til å melde seg på en av gruppene der.

Ansvar: Prestene

 

Tiltak: Forholdet til romfolk og flyktninger i vårt område

Målsetting: Oppfordre enkeltpersoner i menigheten til å vise omtanke og respekt. Event. delta sammen med andre menigheter om fellestiltak.

Ansvar: Alle i menigheten

Tiltak: Blomsterutdeling

Målsetting: Å gi en oppmerksomhet til de i menigheten som fyller 80, 85 osv. Knytte nye kontakter eller oppfriske kontakten med de som har vært aktive tidligere. Invitere til formiddagstreff og gi dem en folder om besøkstjeneste, skyss til gudstjenestene og om forbønnstjenesten.

Hvordan: Blomstene deles ut av frivillige som går på besøk på fødselsdagen eller en nærliggende dag.

Ansvar: En kontaktperson for blomsterbudene som får liste fra menighetskontoret + diakoniutvalget

Tiltak: Rekruttering av frivillige til kristelige fellestiltak i Skien

Målsetting: Som menighet har vi ansvar for å støtte opp om rekruttering av frivillige medarbeidere til viktige fellestiltak, som Kirkens SOS og Skien Diakonale Senter.

Hvordan: Informere om tiltakene under kunngjøringene i gudstjenesten. Distribuere foldere som informerer og inviterer til å melde seg som medarbeidere.

Ansvar: Menighetsrådet/ diakoniutvalget

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP

«Tradisjonelle relasjonsmønstre og fellesskapsformer er i endring innenfor alle aldersgrupper. Ensomhet og mangel på tilhørighet rammer mange .Samtidig etableres det nye fellesskapsformer, bl.a gjennom internett. Dette gjenspeiles også i de kirkelige fellesskap. Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og ta imot. De har plass i mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor.»

Målsetting:

1. Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende

2. Menigheten deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk  generelt i samfunnet.

(«Plan for diakoni i Den norske kirke 2008»)

 

Tiltak: Inspirasjonskveld for diakonien

Målsetting: Synliggjøre diakonien for menigheten. Ta opp temaer som belyser dette. Samtidig er dette tenkt som en samling for de som jobber frivillig innenfor diakonifeltet, for å se hverandre og bli sett. Inspirere til videre innsats!

         Hvordan: Arrangementet planlegges av diakoniutvalget sammen med prest. Gjennomføres på våren hvert år.

Ansvar: Diakoniutvalget

 

Tiltak: Kirkeverter

Målsetting: At hver enkelt som kommer til kirka skal føle seg velkommen og bli sett.

Hvordan: Frivillige kirkeverter skal stå ved inngangen til kirkerommet, ønske velkommen og dele ut salmebøker til de som ønsker det osv

Alle som er med i tjenesten, får en enkel instruks som sier noe om hva tjenesten innebærer.

Ansvar: Prestene, menighetsrådet

Tiltak: Kirkeskyss

Målsetting: Et tilbud til de som gjerne vil til kirke, og som av ulike grunner ikke kan komme fram selv.

Hvordan: En gruppe frivillige har tatt jobben. Tilbudet gis ca annenhver søndag, og sjåførens telefonnr. settes inn  i prekenlista i avisene.

Ansvar: Diakoniutvalget

 

Tiltak: Tilrettelegging for barn i gudstjenesten

Målsetting: Å legge til rette for at barnefamilier kan kjenne seg velkommen i kirka.

Hvordan: Til enhver tid ha leker/bøker og tegnesaker tilgjengelig for de minste. Fargeleggingsark med bibelsk motiv for de litt større.

Ansvar: Menighetsråd/ Trosopplæringsutvalg

 

Tiltak: Tilrettelegging for funksjonshemmede

       Målsetting: Naturlig inkludering av funksjonshemmede i menigheten.

Hvordan: Sørge for god tilgjengelighet for funksjonshemmede i alle bygg der det inviteres til samlinger i menigheten.

Støtte opp om «Simentreffene», som er et samarbeid mellom flere menigheter.

Opplyse om muligheten til å søke legatmidler til f.eks. enkle fysiske tiltak i hjemmet.

Tilrettelegging av konfirmasjonsforberedelser og konfirmasjon der det  er behov for det.

Ansvar:  Menighetsråd, prestene og menigheten for øvrig

 

 

Tiltak: Formiddagstreff

       Målsetting: Lage en hyggelig samling for eldre på formiddagstid.

Hvordan: En komite setter opp program og skaffer andaktsholdere, sangkrefter osv. En gruppe frivillige i menigheten lager vafler og ordner til på menighetshuset. Treffene holdes 9-10 ganger i året.

Ansvar: En egen komite/ diakoniutvalget

 

Tiltak: «Den varme kafeen »

       Målsetting: Kontakt med nye grupper i menigheten.

Hvordan: Lavterskeltilbud med kafe`og bruktmarked ca tre ganger i semesteret på menighetshuset.

Ansvar: En egen arbeidsgruppe

 

Tiltak: Treff i stua i tilknytning til boligene ved sykehjemmet

Målsetting: En hyggelig sammenkomst for beboerne i et kristent fellesskap.

Hvordan: Treff en gang i måneden med enkel bevertning, god tid til å prate sammen, evt. høytlesning og andakt.

Ansvar: En egen komite`/diakoniutvalget

 

Tiltak: Kirkekaffe i Prestegårdsstua

Målsetting: Styrke fellesskapet i menigheten og hjelp til å knytte nye kontakter.

Hvordan: Samling med kaffe og kaker rett etter gudstjenesten, ca hver fjortende dag i «Prestegårdsstua». Det er anledning til å samtale om tekst/preken i gudstjenesten.

På sommerstid inviteres til «Kirkebakke- kaffe» dersom været er bra.

Ansvar: Frivillige har ansvaret for den praktiske gjennomføringen på omgang. Menighetsrådet/ diakoniutvalget er ansvarlig for ansvarslista og at denne er koordinert og satt sammen med de andre oppgavelistene til gudstjenesten.

 

Tiltak: Fellesmøtene i Gjerpen

Målsetting: Styrke det kristne fellesskapet i menigheten og med medlemmene i Misjonskirken Gjerpen

Hvordan: Møter og fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke, bedehusene og i Gjerpen misjonskirke. Overskuddet fra arrangementene går til Skien Diakonale senter.

Ansvar: Prestene, Fellesmøtekomiteèn

 

Tiltak: Bibeltimer i samarbeid med bedehusens

Målsetting: Målet er å øke bibelkunnskapen og det kristne fellesskapet i tillegg til gudstjenestene.

Hvordan: Enkel samling i Prestegårdsstua eller på et av bedehusene på omgang, tre ganger i halvåret.

Ansvar: Bedehusene i samarbeid med menighetsrådet.

 

Tiltak: Busstur

Målsetting: Et tilbud også til de som ikke kommer så mye ut. Styrke det sosiale fellesskapet og nå ut til nye mennesker.

Hvordan: Arrangere dagstur. Det har ikke vært et tilbud de siste par årene, men det er ønskelig å legge til rette for det igjen..

Samarbeid Det er ønskelig å samarbeide med flere menigheter.

Ansvar: Diakoniutvalget

Tiltak: Medarbeiderfest

Målsetting: En fest for de frivillige som takk for innsatsen og for å vise at de blir sett og satt pris på. Inspirere til fortsatt innsats i fellesskapet.

Hvordan: Fest på høsten med god mat og godt program.

Ansvarlig: Staben

 

Tiltak: Samling for ansvarsgruppene til gudstjenesten (Klokkere, kirkeverter,  projektoransvarlige, sjåfører..)

Målsetting: Øke samholdet og kompetansen hos de som har oppgaver i forbindelse med gudstjenestene.

Hvordan: Enkel samling en gang i året, der en drøfter erfaringer og forbedringer

Ansvar: Prestene/ staben?

 

Tiltak: Kveldsmat på Skjærtorsdag

Målsetting: Ønsker å styrke den sosiale og kristne fellesskapsfølelsen i påsken.

Hvordan: Tradisjonsrikt fellesskapsmåltid/ kveldsmat etter kveldsgudstjenesten.

Ansvar: Menighetsrådet/ Festkomitèen.

 

Tiltak: Gullkonfirmant- markering

Målsetting: Markere med en feiring for de som ble konfirmert for 50 år siden. Dette er også et viktig tiltak for å knytte kontakt til menigheten igjen.

Hvordan: Invitere alle gullkonfirmantene til fest- gudstjeneste med påfølgende middag med festprogram på menighetshuset.

Ansvar: Prestene, sekretær og menighetsråd/ komitè

 

Tiltak: Kirkeuka

Målsetting: Senke terskelen og lage arrangementer som kan appellere til nye grupper i menigheten. Gjøre noe godt for folk som bor her! Forberedelser og gjennomføring skaper også et meningsfylt fellesskap for ansatte og frivillige.

Hvordan: Arrangere sangkveld, konsert, foredrag, kafe`, høstmarked, musikkgudstjeneste osv i kirka og på menighetshuset en uke i oktober. Lage løpesedler/ tema-menighetsblad som deles ut i alle postkassene.

Ansvar: Stab, menighetsråd/komite og frivillige

 

Tiltak: Torsdagsklubben

Målsetting: Knytte kontakt med unge familier og gi hjelp til den kristne oppdragelsen.

Hvordan: «Søndagsskole» for barn på torsdager i uker med partall. Bespisning for hele familien med påfølgende samlingsstund for barna. Hjelp av frivillige.

Ansvar: Kateket, frivillige, Men.råd/ trosopplæringsutvalg.

 

  • Ellers er det mange inkluderende fellesskap i forbindelse med korarbeid og arbeid på bedehusene.

 

VERN OM SKAPERVERKET

«Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, havet og luften og hele det økologiske samspillet. «For jorden og alt som fyller den, hører Herren til» (1.Kor.10.26) Det gjelder også vårt eget forbruk og livsstil».

Målsetting:

 1. Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesket som en del av det.

2. Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som fremmer balanse og helhet.

         («Plan for diakoni i Den norske kirke» 2008)

 

Tiltak: Søppelsortering

Hvordan: Benytte kommunens avfallssorteringsopplegg både på kontoret, i  Prestegårdsstua og på menighetshuset.

Ansvar: Stab, frivillige

 

Tiltak: Klima- og miljøspørsmål

Målsetting: Å fokusere og ansvarliggjøre på klima og miljøspørsmål lokalt og globalt.

Hvordan: Arrangere gudstjeneste der «Skaperverkets dag» er tema. Det er naturlig at et så viktig tema også hører hjemme i konfirmantundervisningen og barnearbeidet.

 For øvrig gjennomføretiltak som kommer som oppfordring fra Bispedømmerådet. Både kontorbygg og prestebolig har jordvarme som hovedvarmekilde.

Oppfordre hverandre til å bruke «rettferdige» produkter både privat og i forbindelse med menighetens arrangementer.

Ansvar: Stab, frivillige og menigheten for øvrig.

 

 

 

Tiltak: Høsttakkefest

Målsetting: Minne hverandre om at «markens grøde» er Guds gode gave til oss, og at vi i fellesskap takker for det.

Hvordan: Arrangere høsttakkefest på en gudstjeneste på høsten.

Samarbeid: Ønsker å samarbeide med f.eks. Bygdekvinnelaget om pynting og opplegg.

Ansvar: Prestene og menighetsrådet.

 

KAMP FOR RETTFERDIGHET

«Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til globaliseringen, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, den teknologiske utviklingen, med mer.»

Målsetting:

1. Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser.

2. Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket.

         («Plan for diakoni for Den norske kirke « 2008 )

Tiltak: Misjonsprosjekt

Målsetting: Gjøre menigheten kjent med misjonsarbeid generelt og med menighetens misjonsprosjekt spesielt.

Hvordan: Orientering i gudstjenesten i forbindelse med at det blir tatt opp offer til prosjektet. Ved å dele ut dåpskluter laget på Madagaskar til dåpsforeldre med påminning om at vi tilhører en verdensvid kirke. Orientering om misjonsprosjektet i menighetsblad et og på plakater. Årlig misjonsfest. Julemesse i samarbeid med regionledelsen (NMS).

Ansvar: Prestene, Misjonsutvalg/ menighetsråd

 

Tiltak: Kirkens Nødhjelp

Målsetting: Å gjøre menigheten kjent med verdens nød og katastrofer, som flom, tørke og jordskjelv, der KN går aktivt inn i arbeidet.

Hvordan: Offer til KN i forbindelse med gudstjenestene på julaften og andre gudstjenester i året, når aktuelle krisesituasjoner oppstår der KN engasjerer seg.

Konfirmantene følger det årlige KN-opplegget og gjennomfører den årlige Fasteaksjonen i samarbeid med flere voksne i menigheten.

Ansvar: Lokal KN-kontakt i samarbeid med prestene og konfirmantledere.

 

 

Utarbeidet av diakonigruppa i menigheten.

 Godkjent i menighetsrådet, oktober 2016.

Tilbake