Visitasmelding 2016

Visitasmelding 2016

Her kan du lese visitasmeldingen fra Gjerpen som ble oversendt biskop Stein Reinertsen før hans besøk i mars 2016.

 

 

 

 

 

Innhold

1. INNLEDNING.. 4

1.1 Kort historikk siden siste visitas. 4

2. SOKNET. 5

2.1 Grenser, folketall, kirkemedlemskap. 5

2.2 Lokalsamfunnet- kultur og samfunnsliv. 5

Næringsvirksomhet. 5

Kulturliv. 6

3. KIRKEBYGG OG KIRKEGÅRDER. 7

3.1 Kirkebygg. 7

Luksefjell kirke. 8

Valebø kirke. 9

3.2 Gravplasser. 9

Gjerpen. 9

3.3 Andre bygg. 10

Gjerpen kapell 10

Prestegårdsstua Gjerpen. 10

Prestegården i Gjerpen. 10

Servicebygg, Gjerpen. 10

Luksefjell Bårehus / Utedo. 10

Valebø Bårehus / toaletter. 11

Menighetshuset i Gjerpen. 11

Vealøs sportskapell 11

4. KIRKELIGE RÅD OG ANSATTE. 12

4.1 Menighetsråd, navneliste. 12

4.2 Fellesråd, navneliste. 12

Skien kirkelige fellesråd. 12

4.3 Ansatte navneliste – stilling, stillingsstørrelse og arbeidssted. 13

5. KOMMUNEN OG KIRKEN.. 14

5.1 Generelle vurderinger. 14

5.2 Kirken i kommuneplanene, økonomi 14

5.3 Nye prosjekter, planer. 14

6. KIRKEN OG SKOLEN.. 16

6.1 Generelle vurderinger. 16

6.2 Samarbeid kirke – skole – barnehage. 17

7.1 Menighetens strategi og visjon. 17

7.2 Generell vurdering av menighetslivet / menighetens åndelige situasjon. 18

7.2.1 Gudstjenester: utvikling av gudstjenestelivet og gudstjeneste deltakelse. 18

7.2.2 Kirkelige handlinger. 19

7.2.3 Trosopplæring (0-18 år ) – øvrig barne- og ungdomsarbeid. 19

7.2.4 Undervisning voksne / voksenarbeid. 21

7.2.5 Diakoni 21

7.2.6 Misjon / SMM (Samarbeid Menighet og Misjon). 22

7.2.7 Kirkemusikalsk virksomhet. 22

7.2.8 Integrering av mennesker med spesielle behov og nye nordmenn. 24

7.2.9 Kultur, samarbeid med det alminnelige kulturliv. 24

8. SAMARBEID MED ORGANISASJONER OG MENIGHETER. 25

8.1 Samarbeid med kristne og humanitære organisasjoner / institusjoner. 25

8.2 Samarbeid med andre sokn og fellesråd. 25

8.3 Samarbeid med andre kirkesamfunn. 25

9. KONKLUSJONER  / FREMTIDSPERSPEKTIV.. 25

 

 

 

1. INNLEDNING

 

Det har vært en lærerik prosess for oss å skrive denne visitasmeldingen. Den er gjennomgått i det nyvalgte menighetsrådet 14. januar 2016. Menighetsrådets leder Bjørg Olsen har vært sentral i utformingen av denne meldingen. Fellesrådet med kirkeverge Jorunn Fliid, konsulent Mari-Ann Straume og driftsleder Terje Wiken har bidratt mye til meldingen. Ansatte i Gjerpen har også skrevet om sine respektive områder. Sekretær Kirsten Eliassen har framskaffet informasjon og bidratt svært mye. Jeg har samlet dette og jeg håper denne meldingen vil gi et levende og realistisk bilde av Gjerpen menighet.

Gjerpen prestegårdsstue, 18. januar 2016

Øystein Aronsen, sokneprest i Gjerpen menighet.

 

1.1 Kort historikk siden siste visitas

 

Det er 12 år siden siste visitas med biskop Olav Skjevesland i februar 2004. Det har skjedd store strukturelle endringer siden den gang. Gjerpen og Borgestad er ikke lenger ett prestegjeld. Borgestad ble skilt ut som eget sokn i 2006. Det har siden 2006 vært et nært samarbeid mellom disse to soknene. Samarbeidet er på prestenivå nå flyttet til Siljan som en to-årig forsøksordning. Borgestad og Gjerpen praktiserer fortsatt enkelte fellesgudstjenester etter menighetenes eget ønske. Det er også slik at det er samarbeid mellom Borgestad og Gjerpen på kirkevergens nivå, det vil si at trosopplærere og kateket har sitt arbeid i både Gjerpen og Borgestad.

Ved forrige visitas var barne- og ungdomsarbeidet et stort tema. Siden den gang har Gjerpen fått tildelt trosopplæringsmidler og fikk ansatt trosopplærer i 2011.

Ved forrige visitas så var kirken skadet etter den store påsatte brannen i november 2003 og kirken var stengt et år. Alle gudstjenestene i denne perioden var lagt til Gjerpen menighetshus og konfirmasjonsgudstjenester var i Skien kirke. Resultatet av restaureringen etter brannen ble over all forventning, selv om den fortsatt er pågående, se punkt 3.1. Den første gudstjenesten i kirken etter brannen var en merkedag for folket i soknet. Særlig inntrykk gjorde det å se altermosaikken mer skinnende og vakker enn noen gang. Det tok flere år før kirken fikk nytt orgel på plass i 2009. Det var også en rik opplevelse for menigheten som ble feiret med orgelinnvielsesuke.

Etter restaureringen har kirken fått installert projektor med framvisning på buen over koret. Det er investert i ny kunst og lydanlegget er oppgradert i flere omganger.

Et annet punkt som var et vesentlig tema ved forrige visitas var kontorforholdene i Gjerpen. Staben og menigheten nyter i dag godt av et helt nytt kontorbygg med en liten menighetssal. Denne «Prestegårdsstua» sto ferdig i 2012. Det har også skjedd oppgraderinger av andre bygg, se punkt 3.

Siden forrige visitas har Gjerpen menighet mistet sin diakonistilling. Diakonistillingen ble lønnet av innsamlede midler, men menighetsrådet var nødt til å si opp stillingen på grunn av sviktende økonomi. Kirsten Eliassen ble dessverre sagt opp 1. oktober 2013. Diakoniutvalget ble lagt ned den samme høsten. Se punkt 7.2.5.

Stabssituasjonen i Gjerpen har vært ustabil med mye vikarer i prestestillingene over en lengre periode, dette har vært belastende for menighet og stab. Den situasjonen er nå blitt stabil, ved at sokneprest ble ansatt juni 2014, og kapellan ble ansatt september samme år, men med tiltredelse i august 2015.

Gjerpen har generelt et rikt kirke- og kristenliv. Det er mye virksomhet i kirke, menighetshus, bedehus og frimenigheter. Rekruttering til lederverv og barne- og ungdomsarbeid er fortsatt en stor utfordring som menighetsråd og styrer i bedehusene jobber med å finne løsninger på.

Gjerpen menighet har fra 2011 til 2014 deltatt i menighetsutviklings-prosjektet MUV i regi av Menighetsfakultetet. Dette har gitt en dybdeanalyse av menigheten vår og det er utarbeidet en visjonsplan som gir samling og retning for menighetens arbeid.

2. SOKNET

2.1 Grenser, folketall, kirkemedlemskap

 

Gjerpen menighet består av en del tettbebyggelse i områdene som ligger nord og øst for Skien by, men Gjerpen er også preget av spredt bebyggelse med jord og skogbruk. I menigheten er det et kapell i Valebø. Siden sist er skolen i Valebø lagt ned. Det er også et kapell i Luksefjell som ligger inn under Gjerpen menighet. Det er noen få fastboende der.

Menigheten grenser i syd til Skien og Borgestad. I øst til Siljan og Kongsberg og i Vest til Sauherad, Nome (Nordsjø) og Solum.

Folketall ved forrige visitas var pr. 01.01.2000 er 7598

Registrerte kirkemedlemmer: 6268

Pr 01.01.2015 var det bosatt 8315 personer i Gjerpen sokn.

I januar 2016 er det registrert 6381 medlemmer og tilhørige av DnK i Gjerpen sokn.

 

2.2 Lokalsamfunnet- kultur og samfunnsliv

 

Næringsvirksomhet

 

De fleste som bor i Gjerpen har sitt arbeid i Skien, noen er også ansatt i industrien i Porsgrunn.

Av store arbeidsplasser som ligger i eller grenser til soknet nært har vi Jernbanen, Statens hus, Fylkeshuset, ABB og Løvenskiold Fossum.

Skolene, barnehagene og Gjerpen Alders- og sykehjem er også en betydelig arbeidsplass.

Det er tre dagligvare butikker, to bensinstasjoner, Felleskjøp og flere små og mellomstore bedrifter i soknet.

 

Kulturliv

 

Kulturlivet i Gjerpen er til en viss grad preget av at mange drar til Skien sentrum for å delta i de tilbud som finnes der. Men det finnes også mange tilbud her i soknet.

Gjerpen Idrettsforening, Fossum Idrettsforening og Storm Idrettsforening driver alle et godt arbeid og fornyer stadig sine anlegg. Gjerpen Skolekorps er et driftig korps, de har årlig konsert i kirken.

Gjerpen Frilyndte Ungdomslag, Gjerpen Skytterlag og Grenland Golfklubb. Grenland Sportsfiskere, Skien Jeger- og Fisk, Telemark Jeger- og Fisk og Skien Telemark Turistforening.

Det er også åpnet et stort motorsport anlegg på Ekornrød. Heste- og travsport drives det aktivt med i distriktet.

Kiwanis Club har sitt møtelokale her. Pensjonist- og velforeninger drives.

I Gjerpen finnes det også bondelag, skogeierlag, politiske partilag m.m. Bystyret har oppnevnt lokalutvalg i Gjerpen, Øvre Gjerpen og Valebø.

Det finnes også kortilbud for barn og voksne i menighetene i Gjerpen. Gjerpen misjonskirke har flere tilbud til ungdommer og de driver speiderarbeid.

Som det fremgår av ovenstående finnes det mange aktivitetstilbud i soknet, men det finnes ikke noen kommunal ungdomsklubb.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KIRKEBYGG OG KIRKEGÅRDER

 

3.1 Kirkebygg

Gjerpen kirke
Byggeår 1153.
Restaurering og utbygging; I 1771 – 73 ble kirken utbygget til korskirke, arkitekt for dette var Chr. Christie.
I 1781 ble kirken utvidet med 10 meter mot vest. Det ble bygget ny inngang og tårnet fikk kuppel. I 1871 fikk kirken et slankt tårn.
I 1919 – 1920 ble kirken igjen restaurert og med utsmykking. Dette ble finansiert av ekteparet Hanna og Leopold Løvenskiold. Da fikk tårnet sitt nåværende utseende.
Altertavlen er fra 1921 og viser Den fortapte sønns hjemkomst. Utført av Emanuel Vigeland.
Orgel: I 1804 fikk kirken sitt første orgel. Dette ble konstruert og bygget av lærer Peder Christophersen fra Fossum. Deretter ble han ansatt som organist.  I 1965 ble det satt inn et nytt orgel, bygget av A. Magnusson, Gøteborg. Orgelet hadde 24 stemmer. Orgelet ble finansiert av Løvenskiold og kommunen. Etter brannen i 2003 var det innvielse på nytt orgel fra Grønlunds orgelbyggeri 18.10.09. Orgelet ble levert med 31 stemmer ca 1750 piper. Orgelet veier ca 8 tonn


Kirken har 550 sitteplasser.
Historikk:
Kirken ble solgt i 1673 til admiral Kort Adeler. Deretter ble kirken solgt i 1735 til kanselliråd Hermann Leopoldus. Etter at han ble adlet sammen med sin far tok han navnet Løvenskiold.
I 1856 ble kirken skjøtet over til menigheten, i praksis kommunen.
Kilde; Jubileumsbok, Gjerpen kirke 850 år, 1153 -2003.

Jubileum og brann:
I 2003 feiret Gjerpen kirke 850 år jubileum, der dronning Sonja var til stede. Samme år, 2003, brant kirken.

Restaureringsarbeidet etter brannen har vart helt frem til i dag.
Kirken ble malt innvendig. Det ble skaffet apparat som skulle redusere brannlukten i kirken.
Det har blitt foretatt store investeringer på rehabilitering av Gjerpen kirke de siste årene.
I 2011 ble deler av taket, beslag og nedløpene, samt drensgrøfter rund kirken fornyet til en kostnad på vel kr 992 000,-.
I 2015 ble det montert varmekabler i alle takrenner.
I 2014 og 2015 ble det planlagt gjennomført pussing og påføring av ny fargestoff på innerveggene i kirken, pga avflassing. Dette arbeidet fortsetter inn i 2016.

 

 

 

 

 

Ligger  inne i 2016

Ligger ikke inne i 2016

2017

2018

2019

2020

Kostnadsoverslag eks mva

Gjerpen kirkegård

Nytt gjerde mot skolen

 

       137 000

 

 

 

 

           137 000

Gjerpen kirkegård

Reparasjon av skigard - Søndre

 

         10 000

 

 

 

 

             10 000

Gjerpen kirke

Sikring av tårnet - rekkverk

           50 000

 

 

 

 

 

             50 000

Gjerpen kirke

Maling av kirken innvendig etter brannen

 

 

        200 000

 

 

 

           200 000

Gjerpen kirke

Universell utforming  - kirken

 

 

        100 000

 

 

 

           100 000

Gjerpen kirke

Ønsker rekkverk opp til døpefonten og alteret.

 

 

 

 

 

 

                    -  

Gjerpen kirke

Utvidelse av kirkegård og bygg / sprinkling kirken (INV) (ekstra tilskudd)

       4 000 000

 

     2 000 000

      2 000 000

    12 000 000

 

       20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

       20 497 000

Behov 2016 – 2020
 Luksefjell kirke
Byggeår: 1858
Materiale er tømmer.
Det er 104 sitteplasser i kirken.
Løvenskiold ga fri grunn til kirke og gravplass.
Restaurering: Kirken ble pusset opp og fikk nytt tårn. Nye kirkeklokker ble mottatt som gave av Otto Løvenskiold i 1893. Omfattende restaurering ble foretatt fra 1957 – 1959 i forbindelse med 200 års jubileum.


Altertavlen forestiller Jesus viser sine naglemerker og er laget av Chr. Brun i 1875..
I 1948 kom det elektrisitet til Luksefjell og dermed fikk også kirken innlagt lys.

På slutten av 1960 tallet ble taket dekket av kobberplater.
Kirken ble malt og noe murerarbeider ble foretatt i 2015.
Det er registrert 3 gudstjenester i kirken i 2015.

I løpet av 2014 ble alle gravminnene på Luksefjell kirkegård registrert med bilde, festere, om gravene var stelt og om gravene var sikret med sikringspinner. De gravminnene som ikke var sikret – ble sikret av 2 frivillige, Finn Olsen og Gard Strøm, sommeren 2014. Gravminnene er nå til vurdering i forhold til vernestatus. Dette arbeidet vil ta noe tid.

Behov:
Det er ikke notert noe store behov for denne kirken. Små behov tas i vanlig drift.


Valebø kirke
Byggeår: 1903
Materialer er i tre og finansiert av Holla herrestyre.
Altertavlen: Den oppstandne Kristus
Orgelet er fra 1973 og laget av Jørgensen. Det har 5 stemmer.
Restaurering: I 1953 var det en omfattende restaurering til 50 års jubileet.  Da arbeidene var igangsatt viste det seg at en manglet noe av finansieringen Da betalte godseier Løvenskiold resten av utgiftene.
Gjerdet rund kirken ble rehabilitert i 2014.


Behov:

Det er registrert at det er behov for snefangere på kirketaket. Pris er mottatt, men utførelsen skal tas nå finansiering er på plass.

 

3.2 Gravplasser

Gjerpen

Gjerpen kirkegård ble tatt i bruk: ca 1100
Antall graver registrert i Ecclesia 2016:                                  6180
Antall ledige ufestede graver registrert i Ecclesia 2016: 1329
Gravlagte i kister i 2015:                                                                                   99
Gravlagte i urner i 2015:                                                                                   19

Luksefjell
Luksefjell kirkegård ble tatt i bruk: ca 1867
Antall graver registrert i Ecclesia 2016:                                  129
Antall ledige ufestede graver registrert i Ecclesia 2016:    50
Gravlagte i kister i 2015:                                                                                    0
Gravlagte i urner i 2015:                                                                                    1
 

Valebø

Valebø kirkegård ble tatt i bruk: ca 1902
Antall graver registrert i Ecclesia 2016:                                  240
Antall ledige ufestede graver registrert i Ecclesia 2016:   90
Gravlagte i kister i 2015:                                                                                   1
Gravlagte i urner i 2015:                                                                                   0

 

 

3.3 Andre bygg

 

Gjerpen kapell
Gjerpen kapell ble bygget i 1950.
Har 270 sitteplasser.
Er ett av til sammen 3 bygg som kan brukes av andre tros – og livssynsamfunn.
Gjerpen kapell blir i dag brukt  til begravelser og bisettelser.
Kapellet har i de siste årene gjennomgått store restaureringer.
I 2008 ble det montert nytt tak på kapellet. Det er skiftet ut nytt kjøleaggregat i kapellet i 2014 og i 2015 fikk kapellet et nytt handikap toalett.
Dessuten ble det samme år montert nytt lys i kordelen som forøvrig også ble oppmalt og fikk nytt gulvbelegg.
 

Prestegårdsstua Gjerpen
OVF bygget et nytt kontorbygg på Gjerpen i 2012.
Den 17.9 2012 ble det underskrevet en leieavtale mellom OVF og Skien kirkelige fellesråd.

Bygget rommer i dag kontorer til alle som arbeider på Gjerpen. I tillegg til kjøkken og møterom for staben er det også et møterom for menigheten, der det blir avholdt kirkekaffe og annen møtevirksomhet. Fiberkabel ble lagt inn til kontorene i 2014.

Prestegården i Gjerpen

Prestegården i Gjerpen ble oppført i 1750 og har en rik historie. Den har i senere år blitt vesentlig oppgradert. Det er lagt inn jordbåren vannvarme i gulvene, vinduene er byttet og det er etterisolert. Romløsningene er i stor grad satt tilbake til slik det var i 1750 og alle rom er restaurert. Opplysningsvesenets fond ved Jan Knudsen og arkitekt Finn Christiansen har gjort en formidabel jobb på denne gården. Den framstår i dag meget vakker og velholdt. Soknepresten med familie flyttet inn i gården i desember 2015.

Servicebygg, Gjerpen


Dette er et servicebygg hvor ansatte i kirken og gravplassen har sitt daglige virke.
Bygget rommer et lite verksted for noe vedlikehold, lager av materiell og gressklipper  og dessuten toaletter for daglig bruk og for bruk for kirkegjengere.

Det er behov for bedre forhold for kirketjener og kirkegårdsarbeidere. Det blir jobbet med planer for et nytt serviceanlegg i Gjerpen, der en av ideene er å oppgradere Prestegårdens låve til dette formålet.
 

Luksefjell
Bårehus / Utedo

En liten trebygning ligger like ved kirken.
Her er det plass til redskaper og muligheter for å sette en kiste, men har ikke vært i bruk til dette de siste årene. For kirke besøkende er det et utedo i dette bygget.

 

Valebø
Bårehus / toaletter

I 1910 ble det bygget et bygg ved siden av kirken som innholt bårerom og toaletter for kirke besøkende.
 

Menighetshuset i Gjerpen

Gjerpen menighetshus eies nå av Gjerpen menighet, men drives av Gjerpen menighetshus styre. Det er svært aktiv drift på huset og det leies mye ut til minnestunder, selskap og til foreninger. Menighetshuset fungerer således som et forsamlingslokale for hele Gjerpen bygd og har gjennom dette en viktig kulturell og diakonal rolle i Gjerpen. Huset har fått et tilbygg med ny inngang med heis og generelt bedre handicap forhold. Det er investert i nye bord og stoler. Huset framstår som godt vedlikeholdt, lyst og trivelig.

 

Vealøs sportskapell

Vealøs sportskapell ligger i soknet, men er drevet som en egen stiftelse og har et styre med representanter fra flere menigheter og kristne organisasjoner. Sokneprest i Gjerpen deltar på stiftelsens årsmøte og har en tilsynsfunksjon i forhold til gudstjenestelivet på kapellet.

4. KIRKELIGE RÅD OG ANSATTE

4.1 Menighetsråd, navneliste

 

Bjørg Olsen, leder (AU)

Cathrine Mustvedt, nestleder (AU)

Hilde E. Taule, sekretær (AU)

Øystein Aronsen, sokneprest (AU)

Bjørn Erik Høgseth (Fellesråd)

Gunnar Gulseth

Marit Follaug

Thomas Andersen

Ove T. Doksrød

  1. vara Vibeke Deilrind
  2. vara Inger Sissel Løberg
  3. vara Sten Roger Thorstensen
  4. vara Kjell Lofstad
  5. vara Ingrid Brenne

 

 

 

4.2 Fellesråd, navneliste

Skien kirkelige fellesråd

Halvard Ripegutu            leder                    (representant for Solum sokn)

Liv Marie S Pettersen    nestleder            (representant for Gulset og Skotfoss sokn)

Knut Willy Olsen                                             (representant for Borgestad sokn)

Magne Myrvang                                             (representant for Gimsøy og Nenset sokn)

Bjørn Erik Høgseth                                         (representant for Gjerpen sokn)

Hilde Holtren                                                    (representant for Kilebygda sokn)

Dag Vågslid                                                       (representant Melum sokn)

Gustav Søvde                                                  (representant for Skien sokn)

Geir Arild Tønnessen                                    (representant Skien kommune)

Morten Fleischer                                            (prost)

Jorunn Fliid                                                       (kirkeverge)

4.3 Ansatte navneliste – stilling, stillingsstørrelse og arbeidssted

 

Navn

Stilling

Stillingsstørrelse

Hovedarbeidssted

Øystein Aronsen

Sokneprest

100%

Gjerpen

Ida Margrete Krogstad Rød

Kapellan

100%

Gjerpen/Siljan

Kjell M Frigstad

Kantor

100%

Gjerpen

Lise Vittersø

Organist

50%

Valebø/SKF

Nils Terje Sneltvedt

Organist

5%

Luksefjell

Morten Kristiansen

Kirketjener/kirkegårdsarb.

100%

Gjerpen

Alexander Nordfjellmark

Kirketjener/kirkegårdsarb.

100%

Gjerpen/SKF

Anne Karine Veting

Kirketjener/kirkegårdsarb.

30%

Luksefjell og Valebø

Kirsten H Eliassen

Sekretær

40%

Gjerpen

Tone Arntzen

Menighetspedagog

32%

Gjerpen/Borgestad

Håvar Norendal

Kateket/Menighetspedagog

100

Gjerpen/Borgestad

Karin F Olsen

Kateket

50%

Borgestad/Gjerpen

Ranghild Rugstad

Renholder

13%

Gjerpen

 

Merknad til stillinger og stillingsstørrelser: Menigheten har vesentlig mindre sekretærstilling enn ved forrige visitas. Skien kirkelige fellesråd foretok en samlokalisering av flere merkantile arbeidsoppgaver i 2006. På bakgrunn av samlokaliseringen ble sekretærstillingene i fellesrådet endret, men vi opplever at arbeidspresset på vår sekretær er større enn stillingsbrøken tilsier.

Ved forrige visitas ønsket menigheten å få offentlig støtte til utvidelse av diakonstillingen fra 50 til 100% stilling. Det har gått motsatt vei. Givertjenesten som var grunnlag for 50% stillingen har sviktet og menigheten står nå uten ansatt diakon. 

5. KOMMUNEN OG KIRKEN

5.1 Generelle vurderinger

 

Skien kirkelige fellesråd har jevnlige kontaktmøter med Skien kommune hvor behovene for kirkene og gravlundene i Skien blir drøftet.

 

5.2 Kirken i kommuneplanene, økonomi

 

Skien kirkelige fellesråd har fått en investeringsramme på 4 millioner i 2016 til utvidelse av Gjerpen kirkegård/sprinkling av kirkebygg. Rådmannen har foreslått totalt 10 millioner til disse prosjektene i perioden 2016 til 2019. Totalkostnaden til prosjektet er stipulert til 20 millioner kroner.

 

5.3 Nye prosjekter, planer

 

I prosjektet utvidelse av Gjerpen kirkegård og ny driftsavdeling er det blant annet lagt inn:

  • Urnegravfelt og navnet minnelund i skråningen på østsiden av Gjerpen kirke med plass til ca 75 graver
  • Utvidet parkeringsplass mellom gravplassen og prestegården
  • Ny parkeringsplass ved gravkapell
  • Ny driftsavdeling/serviceanlegg med personalbygg og lagerbygg
  • Tilrettelegging av publikumstoalett i dagens servicebygg

Oppstart med detaljprosjektering og godkjenning vil skje i 2016.  Det vil bli vurdert om utnyttelse av prestegårdslåven til ny driftsavdeling er et alternativ.

 

 

 

 

Gjerpen bygdepark

Siden 2012 har kommunen og virksomheter i Gjerpen, deriblant Gjerpen menighet, jobbet med utviklingen av området rundt skolene, idrettsplassen, kirken, Hestehaugen og «Havna» ned mot Børsesjø. Mye er allerede utviklet og det skal lages nye stier/turveger og møteplasser. Målet er at alle skal ha friluftstilbud i Gjerpen, uavhengig av funksjonsevne og alder. Det er 1500-2000 daglige brukere av dette området.

Menighetssenter

Menighetsrådet i Gjerpen stiller seg bak initiativet til å utrede mulighetene for ny driftsavdeling/serviceanlegg i prestegårdslåven. For det første er det bra at bygget ivaretas og at det skapes nye bruksmuligheter for bygget. For det andre så har det i mange år vært et tilbakevendende tema i MR og blant frivillige at det kunne skapes et menighetssenter i låven. Det vil åpne mulighet for mange barne- og ungdomsrelaterte aktiviteter, som «Etter skoletid» tilbud og det vil gi mulighet for en fast kafe som et møtepunkt i Gjerpen. Dette er helt på et uformelt ideplan, men det aktualiseres ved at utsiktene for en oppgradering av bygget til driftsavdeling nå vurderes.

Det Arnoldske gravkammer

Menighetsrådet er også i gang med å legge planer for restaurering av det Arnoldske gravkammer. Dette «kapellet» var før et gravkammer og har stått ubrukt siden 1949. En restaurering av dette rommet vil åpne mange muligheter for bønn og mindre samlinger, inkludert barnesamlinger under gudstjenesten. Det siste har vært et stort savn i mange år! Kapellet vil også kunne være en åpen del av kirken, som folk kan søke til. Når dette ses i sammenheng med Gjerpen Bygdepark planene, så vil en «post» på stien altså kunne bli et åpent kapell. Menighetssenteret vil også ligge midt i Gjerpen bygdepark.

Prestegårdsstyre

Gjerpen prestegård har en særstilling hos OVF som betyr at inntekter fra gården bare kan brukes lokalt. Det er opprettet en eget styre med representanter fra Gjerpen og fra OVF som tar seg av den lokale forvaltningen av prestegården. Det at Gjerpen har fått nytt kontorbygg og at prestegården er totalrestaurert må sees i sammenheng med denne særstillingen som Gjerpen prestegård har hos OVF. Det er også viktig å se at planene for å ombygge prestegårdens låve til serviceanlegg/driftsavdeling for kirkegårdsansatte inngår i en langsiktig plan om å gjøre prestegårdslåven til et menighetssenter for Gjerpen.            

 

6. KIRKEN OG SKOLEN

6.1 Generelle vurderinger

 

Siden sist visitas har det skjedd vesentlige endringer i skolesituasjonen i Gjerpen og Valebø. Valebø barneskole er lagt ned og det samme er Sneltvedt barneskole. Gjerpen barneskole ble i denne sammenhengen bygget ut, men den er i dag nokså sprengt på kapasitet.

Det er altså i dag to barneskoler, en spesialskole og en ungdomsskole i soknet.

Samarbeidet med skolene er i dag begrenset sammenlignet med situasjonen under forrige visitas. Møtepunktene med skolen er i dag hovedsakelig rundt julearrangementer. Mange av de møtepunktene som før ble invitert til via skolen er i dag trosopplæringstiltak med brev som går direkte ut til hjemmene.

En barneskole i soknet har to år hatt problemer med å finansiere skyss til juleavslutning i kirken. Her har FAU og menigheten spleiset på utgiftene, dette skjedde på FAU sitt initiativ.

Den andre barneskolen har i forbindelse med juleavslutning gitt klare føringer på at prest må tone ned det religiøse innholdet i juleavslutningen.

På tross av dette må vi si at samarbeidet og gleden rundt arrangementene er god.

Nytt av året er at ungdomsskolen har tatt initiativ til å gjeninnføre juleavslutning i kirken. Det har ikke skjedd på veldig mange år. Prest i Gjerpen har i forkant hatt dialogmøter med rektor og flere lærere, dette skjedde på skolens initiativ. FAU var enstemmig innstilt på å bringe avslutningen tilbake til kirken. Det ble svært vellykket og samlende, det var 9 av 300 elever som ikke deltok i kirken disse fikk eget tilbud på skolen.

 

6.2 Samarbeid kirke – skole – barnehage

 

For barnehagene, Gjerpen og Venstøp barneskole har vi følgende samarbeid

Barnehager blir invitert til egen julegudstjeneste og en barnehage deltar også på formiddagstreff for eldre ved juletider. Det har vært litt nedgang i antall barnehagebarn som kommer på julegudstjenesten, fordi barnehagene har åpnet for alternative opplegg for de barn/foreldre som velger noe annet. Her har vi mottatt signaler om at vi bør tone ned forkynnelsen og heller i fortellingsform belyse juleevangeliet.

1.klasse ved barneskolene deltar på julevandring i kirken i desember. Nytt her er at også spesialskolen (Den Røde skolen) deltar på julevandring.

I fjor var tredje trinnet i kirken for å pynte juletreet.

Det hender at et enkelt trinn kommer på omvisning i kirken.

Ved forrige visitas var det avslutningsgudstjenester ved både sommer og jul. Det er nå bare juleavslutning.

Ungdomsskolen kom til juleavslutning i kirken, og de ønsker å gjøre dette til en fast ordning.

 

7. ARBEIDET I MENIGHETENE

7.1 Menighetens strategi og visjon

 

I 2014 godkjente menighetsrådet menighetens visjonsdokument. Dette var resultat av et treårig arbeid med MUV prosjektet i regi av MF. Dette dokumentet er vedlagt denne visitasmeldingen.

I korte trekk gav dette arbeidet en analyse av menigheten vår og det utkrystalliserte seg områder som vi måtte satse særlig på å styrke. Samlet sett er dette blitt til dokumentet «Gjerpen – vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører og mye varme»

Denne setningen gir fokus: Menigheten må oppleves som vår, folk i soknet må oppleve kirken som sin. Det har vært viktig for oss å samle de forskjellige lag og grupper i menigheten rundt et felles løft. Gjerpen menighet er vårt felles prosjekt.

Fire satsningsområder ble definert:

Sammen om gudstjenestefeiringen – Gudstjenesten er vår viktigste fellesarena - I møte med Gud og hverandre -  Tilhørighet

Sammen i styrke og svakhet – Vi kan komme som vi er – Vi møter hverandre med raushet – Se og bli sett – Gi og få

Sammen om utfordringer – Vi finner vår måte å bidra på

Sammen om å gi troen videre – Felles ansvar overfor mennesker i alle aldre og i hele verden – Ekstra fokus på barne- og ungdomsarbeidet

Det er rundt disse fire satsningsområdene definert forslag til tiltak og strategier. Menighetsrådet har i samråd med stab og menighetens årsmøte prioritert tiltak. Tiltakene blir evaluert årlig. Det er vedtatt et års-hjul som fastsetter to møter mellom MR og stab årlig, i tillegg er menighetens årsmøte med på årlige drøftinger.

Dette har ført til et skarpere fokus på hva vi må jobbe med nå. Det hjelper oss å skille og prioritere. Vi ser at vi har måloppnåelse på det ene tiltaket etter det andre. Dette gir inspirasjon og glede for menigheten.

MR og stab arrangerer årlig medarbeiderfest, inspirasjonssamling for diakonale medarbeidere og inspirasjonssamling for gudstjenestemedvirkende.

 

7.2 Generell vurdering av menighetslivet / menighetens åndelige situasjon

7.2.1 Gudstjenester: utvikling av gudstjenestelivet og gudstjeneste deltakelse

 

I forbindelse med liturgireformen jobbet gudstjenesteutvalget og MR med utarbeidelsen av Gjerpens gudstjenesteliturgier. I etterkant av dette har Gjerpen jobbet videre med større frivillig delaktighet i gudstjenesten, det er nå lister der klokker, kirkeverter, projektoransvarlig, sjåførtjeneste og kirkekaffeansvarlige er satt opp.

Det er gudstjenester i forbindelse med trosopplæringstiltak 2 ganger i halvåret der barna er delaktige. Vi har også to gudstjenester i året som konfirmantene lager. Vi holder på å utvikle et familievennlig fokus i adventstiden med delaktighet fra barn og ungdommer.

Vi inviterer sørgende til Allehelgensgudstjeneste og Allehelgenskonsert. Vi inviterer gullkonfirmanter til gudstjeneste med påfølgende festmiddag.

Vi arrangerte vår første kirkeuke i fjor, som vi tror blir et årlig tiltak. I den forbindelse hadde vi en Gospel Negro Spiritual gudstjeneste på søndagen.

Det er fellesgudstjeneste med Gjerpen misjonskirke i forbindelse med fellesmøter og Borgestad kirke i ferier.

Menigheten har de siste to årene jobbet med å inkludere dåpsfølgene mer tydelig i gudstjenesten. Konkrete tiltak er at dåpsfølgene sitter midt i menigheten, midt i salmesangen og der de lettere kan følge med i gudstjenestegangen og at de bedre ser framvisningen på korveggen. I tillegg praktiserer vi nå bønnevandring med forenklet nattverd i hver dåpsgudstjeneste. Dette tror vi har senket terskelen til å delta i nattverd og bønn.

Kirketjenere og en frivillig gjør en uvurderlig jobb med sin omsorg for rydding og pynting av kirken.

Gjerpen prest har også gudstjenester i Valebø og Luksefjell.

7.2.2 Kirkelige handlinger

 

Gjerpen menighet har i overkant av 100 begravelser/bisettelser i året. Dette er en svært dyrebar anledning for evangeliets forkynnelse. Her gjør kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, organister og prester en god og viktig jobb.

Det er nedgang i antall vielser i Gjerpen, men vi ser fortsatt at Gjerpen kirke er en vakker kirke som folk søker til for vielser.

Når det gjelder dåp og søkningen til dåp så er det også her nedgang siden forrige visitas, men antallet er relativt høyt fortsatt. I denne forbindelsen er det viktig å presisere det vi tror er en tendens: Etter at påmelding til dåp ble gjort tilgjengelig på nett ser vi en økning i antallet som vil døpe i Gjerpen, men som ikke bor her. Det gjør at vi får mindre kontakt med dåpsfølgene. Vi har ikke samtalen på forhånd og sender ingen tilbud til disse i etterkant.

Gjerpen har et godt arbeid for konfirmantene og søkningen har vært jevnt økende de siste årene.

 

7.2.3 Trosopplæring (0-18 år ) – øvrig barne- og ungdomsarbeid

 

Ved forrige visitas så var barne- og ungdomsarbeidet et stort tema. Det ble diskutert mulighet for samarbeid mellom kirke og bedehus for å ansette en barne- og ungdomsarbeider.  Trosopplæringsreformen har siden den gang gitt menigheten flotte ansatte og åpnet nye muligheter, det drives et meget godt trosopplæringsarbeid, se under. Det er gode kontinuerlige tilbud for barn i menigheten, se under. Det er mye å glede seg over!

Det er allikevel et område der MR vurderer at menigheten ønsker å styrke sitt arbeid. Dette er et område som MR vil satse på i det kommende året. Det er et savn at vi ikke har søndagsskole under gudstjenesten. Det er ikke et tilbud til ungdom i menigheten som virker samlende på ungdommer etter konfirmasjonsåret. Tanken om en egen ansatt for å styrke det kontinuerlige barne- og ungdomstilbudet er ikke borte.    

 

BARN OG UNGE I GJERPEN

Gjerpen menighet har et eget trosopplæringsutvalg der MR, trosopplærere, prest og frivillige er representert.

Gjerpen er ei langstrakt bygd med masse tilbud til barn og unge. Det er 2 barneskoler, 1 spesialskole, og 1 ungdomsskole i Gjerpen. Det er 3 idrettsforeninger, Fossum, Gjerpen og Storm, som driver en utstrakt virksomhet i forhold til barn og unge. Gjerpen har også skolekorps, 3 bedehus (Normisjon) og Gjerpen misjonskirke. 2 av bedehusene og Gjerpen misjonskirke driver også barne- og ungdomsarbeid.

Gjerpen menighet har et godt samarbeid med bedehusene som driver med barne- og ungdomsarbeid, og også noe med misjonskirken i forhold til konfirmantarbeidet. I 2011 startet Gjerpen menighet opp med trosopplæringsreformen, og fikk godkjent sin plan i 2012. I den forbindelse startet vi opp med punktuelle tiltak, i tillegg til fireårsbok utdeling og konfirmantarbeidet.

På dette tidspunktet formaliserte og utvidet også Gjerpen menighet samarbeidet med Normisjon, avdeling Telemark og Skjægårds. Dette samarbeidet har vært et stort pluss for menigheten. Relatert til trosopplæring betyr dette samarbeid Good Friday for konfirmantene, 24 festivalen for 12 åringer, BGF (barnegospelfestivalen i Kragerø ), leir for 9 åringene og Skjærgårds Music and Mission festival for tidligere konfirmanter.

Gjerpen menighet har også kontinuerlige tiltak for barn og unge, Torsdagsklubben («Sprell levende»), familiespeiding og Sneltvedt gospel kids. Sneltvedt gospel kids er et barnekor, som tilhører Sneltvedt bedehus, men som er en del av samarbeidet i trosopplæringen i menigheten. Aas Bedehus har klubben Fremad for barneskolebarn og Ungdomsklubben UG for de eldre ungdommene. Dessuten samarbeider også Gjerpen menighet med Normisjonen og andre menigheter om en ungdomsklubb hver fredag på nye Hauges Minde, som nå heter Hauges. 

Alle kirkene i Skien går nå inn i sitt 4 år med et fellesopplegg for hele familien ved ruinene ved Kapitelberget. Dette tiltaket blir kalt «Petrus». Målgruppen var 6 åringer, men er blitt utvidet til et familieopplegg. Dette har vært meget vellykket i de årene vi har hatt det. Her er det lek, sang, trylling, andakt og kaffe og kaker. En fin måte og møtes på.

De punktuelle tiltakene er lagt til helger, slik at hvert tiltak avsluttes med Gudstjeneste på søndagen. Dette gjør vi bevisst for å styrke både barn og voksnes identitet til kirken.

Høsten 2014 startet vi opp med et lite prøveprosjekt rundt dåpssamtalen. Istedenfor å ha individuelle samtaler med hvert enkelt par og barn, forsøker vi nå å samle 4 – 5 familier til fellessamtale rundt en kaffekopp i kirkerommet. I disse samtalene har også trosopplærer i tillegg til prest ofte hvert til stede. Vi opplever at denne formen styrker bevisstheten rundt dåpssamtalen, og ikke minst at dåpssamtalen og dåpen markerer starten på trosopplæringen som foreldre, faddere og kirken skal stå sammen om.

Det er en relativt lang tradisjon for babysang i Gjerpen menighet. Nytt av fjoråret var at vi startet opp et samarbeid med Borgestad, Skien og Siljan, og gjennomførte da 6 fullsatte kurs. Tidligere har vi leid inn ekstern kursholder. Nå gjennomfører vi imidlertid kursene ved bruk av ansatte i de respektive menighetene.

4-årsbokutdeling har blitt et svært populært tiltak i Gjerpen. Samlingen lørdagen før gudstjenesten, er en samling både for barn, foreldre og faddere i kirken.

6-årsbokutdeling, eller Førsteklasses, som tiltaket nå heter, er et samarbeid med Borgestad. Her samles barn og foreldre til aktiviteter, lek og formidling ute i det fri på lørdagen før gudstjenesten der barna får utdelt bok.

Tårnagenthelg for 8 åringene er fortsatt er populært tiltak i Gjerpen, som samler mange barn. Også Leir for 9-åringene på Oksøya leirsted og Barnegospelfestival i Kragerø for 10 – 13 åringer, samler mange barn i Gjerpen.

Lys våken, overnatting i kirka for 11 åringene, er et tiltak der vi trekker inn unge ledere. Dette fungerer svært godt.

24 festivalen er et stort aktivitetsdøgn for 4.-7.-klassinger. Gjerpen menighet, og de fleste andre menighetene i Skien fellesrådsområde, sponser kontingenten for 12-åringene i menigheten. 

Konfirmantopplegget i Gjerpen har hatt en oppsving i løpet av de siste to årene. Fra å ha vært inne i en lavkonjunktur, har vi i år hele 75 konfirmanter. Dette er en stor glede, men det fordrer også mer ressursbruk. Vi er inne i prosesser for å finne gode og rasjonelle strukturer på gjennomføringen av konfirmasjonstiden i Gjerpen. Vi har i år fått fantastisk hjelp av en frivillig som lager mat til hver samling.

De to siste somrene, har de ferdigkonfirmerte konfirmantene fått tilbud om å være med på Skjærgårds Music and Mission festival, én uke på Risøya. Foreløpig har ikke dette tilbudet vært benyttet i særlig stor grad. Men en liten økning på antall deltagere har vi sett. I forhold til dette tiltaket har det også utviklet seg et samarbeid med Borgestad, Skien og Brevik menigheter. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg de kommende årene.

Gjerpen menighet vil i 2016 revidere sin trosopplæringsplan, og har som mål å få en plan hvor alle alderstrinn fra 0 – 18 år har et tiltak.

 

7.2.4 Undervisning voksne / voksenarbeid

 

Det er felles bibeltimer med bedehusene tre ganger i halvåret. I tillegg har vi grupper av forskjellige slag; bibelgrupper, Kirkens nødhjelp grupper, NMS har mannsgruppe og flere foreninger. Bedehusene har viktig voksenarbeid. Dessuten er det en del arbeid som gjøres som vil bli presentert under diakoni, misjon og kirkemusikk.

 

7.2.5 Diakoni

 

Siden sist visitas har menigheten opplevd store utfordringer i diakoniarbeidet. Vi har mistet diakonstillingen og diakoniutvalget ble lagt ned i 2013. Dette er dramatisk og historisk oppsiktsvekkende endringer for Gjerpen menighet. Menigheten har tradisjonelt hatt et sterkt diakoniarbeid.

Styringsgruppen i menighetsutviklingsprosjektet tok tak i saken og laget en forenklet plan for diakoniarbeidet, se vedlegg. Gruppen utfordret enkelte personer til å ta ansvar for begrensede oppgaver. Disse utgjør til sammen nå menighetens diakonigruppe. Diakonigruppen jobber nå med utarbeidelse av en ny fullverdig diakoniplan.

Det gruppen har fått til i løpet av kort tid er løfterikt for videre diakonal satsning i soknet:

De har blåst liv i besøkstjenesten og sjåførtjeneste og organisert dette godt. To kontaktpersoner har ansvaret for dette og for blomsterutdeling.

Det har også blitt rekruttert over 30 personer til kirkekaffeansvar. To kontaktpersoner har ansvar for dette og for enkelte fellesskapsarrangementer.

Videre har to kontaktpersoner ansvar for hyggetreff og formiddagstreff som arrangeres månedlig.

Gjerpen prest og kantor har andakt på sykehjemmet hver andre uke.

Menigheten er samarbeidspartner i Skien diakonale senter. Ellers skal nevnes at flere i menigheten er engasjert i Kirkens SOS og Kirkens nødhjelp. Fasteaksjonen har i de senere årene hatt stort oppsving.

Tre ganger i semesteret ble det i fjor satt i gang en kafe på kveldstid: «Den varme kafeen». Dette er et lavterskeltilbud og et inkluderende felleskap. Kafeen har vært meget godt besøkt av unge og gamle.

Ellers er det viktige grupper av mennesker i menigheten som gjør et verdifullt diakonalt arbeid ved å skape treffpunkter. Her kan nevnes Damefest, Trøste og bære gruppen. Bedehusene har en viktig diakonal funksjon i menigheten. Korene våre har en viktig diakonal rolle i menigheten.

Gjerpen menighet har kirketjenere og kirkegårdsarbeidere som utøver diakonal omsorg i møte sørgende på kirkegården.

 

7.2.6 Misjon / SMM (Samarbeid Menighet og Misjon)

 

Gjerpen har et misjonsutvalg som nå i år er styrket med tre nye medlemmer. Vi har et misjonsprosjekt via NMS i Antsirabe, der støtter vi et diakonalt senter som hjelper arbeidsledig ungdom og det drives barnehage. Dette senteret lager dåpskluter som vi deler ut til alle dåpsbarn, som en påminnelse tilhørigheten til den verdensvide kirke.

Misjonsutvalget arrangerer misjonsfest hver siste søndag i januar.

«Drops for ripples» er et prosjekt i Kenya som drives av en gruppe med utspring i menigheten.

Normisjon står sterkt i menigheten.

Det er flere aktive misjonsgrupper i menigheten. Vi ser allikevel at flere foreninger er lagt ned og at vi må jobbe med å holde et godt fokus på misjon.

 

7.2.7 Kirkemusikalsk virksomhet

 

Gjerpen kirke er en vakker kirke med et godt orgel, og forholdene ligger godt til rette for konserter og liturgiske opplegg med mye musikk og korsang.

Musikklivet i Grenlandsregionen er relativt mangfoldig, og Gjerpen kirke er et attraktivt konsertlokale og leies ut til eksterne konserter relativt hyppig.

Tilbudet til korsangere i Skien (og Porsgrunn) er meget bra. Det har derfor vist seg vanskelig å få tak i mange nok gode sangere til en korgruppe med spesifikke kirkemusikalske oppgaver som kan jobbe sammen gjennom faste ukentlige øvinger. De sangerne vi likevel har er meget dyktige og har vist å kunne takle krevende oppgaver i et lite format! Stor takk til Gjerpen kirkes vokalensemble og de unge jentene våre!

Selv om ønsket om flere sangere stadig er til stede, har vi likevel mye å glede oss over nettopp i vår menighet. Kirkerommet er inspirerende, orgelet er bra, salmesangen ved gudstjenestene fungerer meget bra, og de faste sangerne vi arbeider med har vært til stor glede og inspirasjon for menigheten ved egne gudstjenester og konserter.

Viktige arrangementer med sangerne sist år:

Konsert i fastetiden

Langfredag

Konfirmasjonsgudstjenestene

Kirkefestuka, konsert og gudstjeneste

Konfirmantpresentasjon

Allehelgenskonsert

Allehelgensgudstjeneste

Julesang i advent

Julaften

1.Juledag

 

En bevilgning på kr 35000,- fra Skien kommune har de siste årene sikret en viktig konsertvirksomhet, spesielt ved at studenter og nyetablerte profesjonelle musikere dermed har fått en ypperlig anledning til å komme hjem for å musisere sammen og å glede sine egne! En noe større bevilgning er selvsagt ønskelig, da behovet stadig melder seg for medvirkning av musikere på konserter med våre egne sangere.

Utenom kantors ansvarsområde, finnes det følgende kor/grupper som deltar på gudstjenester og konserter i kirken:

Sneltvedt Gospelkids: Et kor med 15 barn som øver en gang i uken og arrangerer familiesamlinger på Sneltvedt bedehus, de deltar også i gudstjenester i kirken

Gjerpen Glasang: Et kor med 20 godt voksne mennesker som øver en gang i uken i Gjerpen kirke. Medvirker mye på bedehusene i distriktet og på gudstjenester i kirken.

Ås musikklag: Et kor med base på Ås bedehus som rendyrker den gode gamle musikklagstilen. 20 medlemmer.

Valebø bygdekor: Et kor med base i Valebø som synger på tilstelninger og gudstjenster i både Valebø og Gjerpen.

 

 

7.2.8 Integrering av mennesker med spesielle behov og nye nordmenn

 

ALF og SIMEN treffene som er på L9 i Porsgrunn er et kirkelig tilbud til utviklingshemmede i alle menigheter, også vår.

Den Røde skolen for autister deltar på julevandring her.

Vi har dialog med den røde skolen om tilrettelegging av konfirmantundervisning, blant annet hadde prest fra Gjerpen individuell undervisning for en konfirmant der i fjor. Dette behovet ser vi er økende og at vi må fokusere mer på dette.

Adkomsten til kirken vår er vanskelig og vi har ikke toalettforhold for rullestolbrukere ved kirken. Det er laget HC-toalett ved kapellet og menighetshuset har også lagt forholdene godt til rette. Prestegårdstua har gode forhold.

Vi ser at flere tiggere nå samles utenfor kirken ved gudstjenester. I fjor var menigheten vertskap for middag og hyggetreff for tiggere i byen vår.

Menigheten har en lang vei å gå her. Det kan handle om demografien i soknet, vi har ikke mye kontakt med nye nordmenn.

 

7.2.9 Kultur, samarbeid med det alminnelige kulturliv

 

Kirke og menighetshus samarbeider med flere lokale lag, kor, korps etc. Menighetshuset leies ut fast til kor og foreninger. Gjerpen skolekorps har årlig konsert i kirken, det samme har koret Con Vocale.

I tillegg brukes kirken til konserter av både lokale og profesjonelle aktører.

Menigheten har tidligere arrangert kulturdager, med utstillinger, konserter og foredrag.

Nye satsninger som må nevnes her er «Den varme kafeen» og «Kirkeuka». Disse nevnes sammen for begge satsninger har som uttalt mål å åpne kirken og menigheten for folk flest i soknet. Dette er også midt i det som er menighetens vedtatte visjon, se over.

Kirkeuka inneholdt flotte varierte konserter i flere av menighetens lokaler, kafe, stort høstmarked, foredrag, åpen kirke med omvisning og festgudstjeneste. Det kom over 1000 mennesker denne uken.

Menigheten er med i den kommunalt nedsatte gruppen som nå utvikler «Gjerpen bygdepark», dette tror vi vil være med å gjøre kirken og prestegårdsområdet mer tilgjengelig og interessant for bygda.

 

 

8. SAMARBEID MED ORGANISASJONER OG MENIGHETER

8.1 Samarbeid med kristne og humanitære organisasjoner / institusjoner

 

Gjerpen menighet samarbeider med Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS og Skien Diakonale senter. Vi samarbeider også med noen lokale humanitære initiativ. Vi har fokus på Åpne dører og Misjon i Øst på søndag for de forfulgte. Vi støtter mange forskjellige organisasjoner med offer i gudstjenesten.

 

8.2 Samarbeid med andre sokn og fellesråd

 

Gjerpen menighet samarbeider med Siljan menighet, som en to-årig forsøksordning. Gjerpens kapellan er da tilsatt med Gjerpen og Siljan som arbeidsted. Sokneprest i Siljan skal utføre tjenester i Gjerpen og ha god kontakt med prester og stab i Gjerpen. Dette er et tiltak som blant annet skal gjøre at prester skal kjenne mer fellesskap i tjenesten.

Det er en utfordring å finne gode praktiske rammer for dette. Det jobber vi med.

En annen utfordring som særlig MR kjenner på er at det har tradisjonelt vært nære bånd med Borgestad menighet, som nå på presteplan flyttes til Siljan. Siljan hadde tidligere dette samarbeidet med Skien.

Vi har fellesgudstjenester med Borgestad i forbindelse med ferier. Vi deler kateket og trosopplærere med Borgestad.

Vi deltar på fellesgudstjenester i Skien kirke i forbindelse med nyttår og pinse.

8.3 Samarbeid med andre kirkesamfunn

 

Gjerpen menighet med bedehusene samarbeider med Gjerpen misjonskirke om en årlig fellesmøte uke, der gudstjenesten søndag veksler mellom misjonskirken og kirken.

 

9. KONKLUSJONER  / FREMTIDSPERSPEKTIV

 

Gjerpen menighet går inn i framtiden med øye for muligheter og med nøktern optimisme. Det er mange flotte ressurspersoner i stab og råd som vil menigheten det aller beste. Som sokneprest i denne menigheten er jeg dypt takknemlig for den flotte staben, for vår nye prestekollega, for MR og alle de andre frivillige medarbeiderne i menigheten.  

Menigheten med sine medlemmer og sine bedehus har mange forbedere, som ber for menigheten og for bygda. Det arbeidet som gjøres på bedehusene og menighetshuset er av uvurderlig betydning for Guds rike i Gjerpen. Som prest vil jeg rette en stor takk og jeg ber om Guds velsignelse over alt dette arbeidet og over alle medarbeiderne i Valebø, Luksefjell og Gjerpen.

Vi ser at noen bedehus er blitt lagt ned i menigheten og at Venstøp bedehus har få medlemmer igjen. Vi ber for Venstøp bedehus og at Gud skal lede oss i veien videre der også. Venstøp bedehus ligger helt inntil Venstøp barneskole og ligger sånn sett godt plassert i forhold til nysatsning for barn i den delen av bygda vår. Det er avgjørende at vi kan formidle evangeliet til den nye generasjonen i Gjerpen.

Det ser ut til at det er i ferd med å åpnes nye muligheter for Gjerpen menighet. Jeg vil framheve det som nå skjer med Gjerpen bygdepark og det at prestegården utvikles til å bli et enda vakrere midtpunkt i bygda. Framtidsperspektivet med et menighetssenter har uante muligheter. Det åpner for mer samarbeid med skole og nærmiljø. En av menighetens store muligheter er dens geografiske plassering. Vi ligger midt i nabolag, skoler, barnehager, idrettsplass, aldershjem og midt i Gjerpen bygdepark.

Jeg tror at den hellige Ånd kaller mennesker i menigheten til nytt kreativt arbeid for å utbre Guds rike. Den nye visjonsplanen, kirkeuka, den varme kafeen, planene for det Arnoldske gravkammer er eksempler på dette.  Gjerpen menighet ønsker å bli kjent som Gjerpen folks kirke, en kirke som Gjerpen er glad i og søker til. Menigheten jobber med å bli gode på å få ut informasjon og bli lagt merke til i Gjerpen. Det er lagt ned mye jobb i menighetsblad og menighetens ny hjemmeside, disse har felles redaksjonsmøte.

Det store reformasjonsjubileet i 2017 og 100 års-jubileet for restaureringen av kirken vår i 2020 er to store anledninger til å skape møtepunkter i og rundt kirken her i Gjerpen.

Vi har mange fine gudstjenester, flott salmesang, kor og ensemble. Vi ser at dåpsgudstjenestene våre allerede er med på å åpne nattverdbordet for nye unge mennesker.  Vi drømmer om at gudstjenesten skal utvikles videre til et sted der nye unge generasjoner gjør gudstjenesten til sin arena for lovprisning, fellesskap og styrke til livet. For å utvikle dette tror jeg det er avgjørende at unge får større delaktighet i liturgien og i sangen og musikken. I den forbindelse er det vesentlig at det er et godt tilbud til barn under gudstjenesten. Vi har gode tilbud til barn i uken, men gudstjenesten må virke inkluderende på barn og barnefamilier. Her må nevnes at kirketjenerne våre er virkelig gode og omsorgsfulle i møte med barna som kommer.  

Jeg ber for og drømmer om enda tettere tillit og samarbeid med frivillige og med bedehusene. Sammen kan vi gjøre gudstjenesten til vår viktigste fellesarena og en fest i Gjerpen. Gjerpen menighets visjon er nettopp dette at vi skal dra lasset sammen, gjøre menigheten til «vår menighet». Hver for oss er vi svake, sammen er vi Kristi legeme.

Veien videre og nye medarbeidere er noe som må bes fram. Bønnelivet i menigheten har jeg som prest ikke hatt nok fokus på. Jeg har heller ikke hatt et godt fokus på næring og undervisning for de voksne. Fokus på misjon og vårt verdensvide oppdrag har også vært svak fra min side. Her er jeg spesielt takknemlig til de som ikke har gitt opp, men holdt dette levende. 

Det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet er noe vi ønsker å prioritere sterkere, det er framtiden. Som nevnt er ikke tanken om en ansatt barne- og ungdomsarbeider borte. For at det skal bli mulig fordrer det at givertjenesten i menigheten får en vesentlig fornyelse. Vi kan heller ikke gå den veien uten å nøye vurdere diakonien og dens behov. På den annen side kan det tenkes at det er nettopp blant barn og unge at noe av den største diakonale utfordringen ligger.

Med dette vil jeg be om biskopens forbønn for Gjerpen menighet og ønske ham velkommen til visitas. Det er noe menigheten ser fram til med glede og forventning.

Vi ber om Guds fred i Jesus Kristus, vår Herre, og at den Hellige Ånds kreativitet og kraft skal være over Kirken. 

 


Del denne artikkel på e-post